Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR SLOEPEN – MAASTRICHTSLOEP.NL

versie: 7 augustus 2023

Artikel 1 – Begripdefinities
A. de verhuurder: Maastrichtsloep.nl te Maastricht
B. de huurder: de contractspartner (een natuurlijk persoon minimaal 20 jaar (of 18 jaar indien in het bezit van een geldig vaarbewijs).
C. het huurcontract: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor zover het de  6 en 8 persoons sloepen betreft. Andere sloepen altijd met schipper.

Artikel 2 – Verplichtingen van de verhuurder
2.1 Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2.2 De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
Het eigen risico bedraagt € 500,- per schadegeval.
Schade onder de waterlijn is uitgesloten van verzekering en zal tegen kostprijs doorbelast worden aan de huurder.
Zover de schade, veroorzaakt door de huurder, niet is gedekt door de verzekering zal deze tegen kostprijs worden doorbelast aan de huurder. Dronkenschap en grove nalatigheid zijn van verzekering uitgesloten.
2.3 Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd, geprepareerd, en een duidelijke instructie voor de werking van de sloep te hebben afgegeven.
2.4 Huurder wordt geacht het maximaal toegestane aantal opvarenden per sloep niet te overschrijden. Het aantal opvarenden wordt gedefinieerd als alle personen op de sloep aanwezig inclusief schipper. Ook kinderen en baby’s tellen als volledig persoon mee.
Het maximale aantal is gedefinieerd in de omschrijving van elke sloep en wordt nogmaals gecommuniceerd bij aangaan van de huurovereenkomst.
Bij constatering van het overschrijden van het maximale aantal, lees; ophalen extra personen na vertrek uit onze haven, rekenen wij € 150,- per persoon extra waarmee het maximum wordt overschreden onverminderd de consequentie van volledige uitsluiting door de verzekering bij eventuele ongevallen en schade.
Ook eventuele boetes opgelegd door politie, rijkswaterstaat of andere instanties zijn voor rekening van de huurder.
De sloepentocht wordt ook per direct beëindigd.

Artikel 3 – Verplichtingen van de huurder
3.1 De huurder is verplicht de inventaris, vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.
3.2 Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst voor akkoord af te tekenen. De verhuurder stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de huurder ter hand.
3.2.1 De huurder betaalt vooraf een waarborgsom van € 400,- per sloep.
Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de sloep in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. Bij inname van de sloep heeft de verhuurder 3 werkdagen de tijd om de gehuurde sloep(en) te controleren op schade. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van schade met de gestorte waarborgsom te verrekenen.
3.2.2 De huurder zal een geldig legitimatiebewijs overleggen bij het in ontvangst nemen van de sloep.
3.2.3 De Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden huur en verhuur sloepen van Maastrichtsloep.nl
3.3 De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
De huurder verklaart op een verantwoorde en nette manier met het gehuurde om te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met openbare orde en netheid. De huurder dient zich tijdens de huur te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels en enkel zich te begeven op de vaarkaart aangegeven vaarwateren.
3.3.1 Het is verboden versterkers, DJ-sets, muziekinstrumenten en andere apparatuur mee te nemen dat geluid versterkt.
3.3.2 Verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde bij vermeend misbruik per direct in te nemen zonder restitutie van huurpenningen
3.4 Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Voor elke 10 minuten later brengen wij € 40,- in rekening.
3.4.1 De sloep dient gepoetst en in de staat als bij vertrek ingeleverd te worden. Indien verhuurder zelf dient te poetsen zijn de bijkomende kosten minimaal € 150,- per sloep.
3.4.2 Onze sloepen zijn uitgerust met GPS en registreren de door uw gevaren route, indien u zich buiten het aangegeven gebied heeft begeven houden wij de volledige waarborgsom in.
3.5 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals eventuele  haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, zijn voor rekening van de huurder.
Additionele brandstofkosten worden per motoruur verrekend á € 10,- incl BTW per uur.
(bij de 20, 25 en 32 persoons sloepen met schipper van Maastrichtsloep is de brandstof inbegrepen)
Hiertoe wordt de tellerstand op het dashboard bij vertrek een aankomst genoteerd op de conditielijst. Wanneer de motor niet draait, bijvoorbeeld in andere havens of voor anker, worden er ook geen motoruren gemaakt.
3.6 De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
3.7.1 De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, direct per mobiele telefoon aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
3.7.2 Niet-nakoming van het bepaalde in lid 3.7.1 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
3.8 Het is de schipper ten strengste verboden voorafgaande of tijdens het gebruik van een sloep onder invloed te zijn van alcohol, drugs en andere verdovende middelen die de vaardigheid tot bediening beïnvloeden. Indien dronken of onder invloed weigeren we de verhuur. Als er meerdere personen van de bemanning in dronken toestand of onder invloed zijn weigeren we ook de verhuur. Reeds betaalde voorschotten worden dan ook niet terug gegeven.
3.9 Alle verantwoordelijkheid, betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf gegeven schriftelijke huurvoorwaarden en veiligheidsinstructies aan deelnemers cq huurders, valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de informatieplicht van de opdrachtgever cq contactpersoon. In het een geval van een groepsreservering is dit de „groepsverantwoordelijke‟ zoals vermeldt op het verhuurcontract.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de sloep, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Hieronder valt ook de schade en/of het verlies van inventaris en/of sloep niet door hem maar door een van zijn medeopvarenden veroorzaakt. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
4.2 De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 2.2 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.
4.3 Het huren van de sloep(en)geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen

Artikel 5 – Betaling, in verzuim zijn, wanprestatie
5.1 Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder zal dan onmiddellijk alle, en ook maximaal zonder enige vorm van kosten, ten hoogste de  reeds betaalde bedragen terugbetalen. Enige vorm van schadevergoeding is hierbij uitgesloten.
Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een redelijk alternatief wordt geboden.
5.1.1 Verhuurder heeft het recht om onder bijzondere omstandigheden, zonder enige vorm van kosten, te annuleren.
5.2 Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.  Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom gesteld op € 60,- per aangebroken uur en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
5.2.1 Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 3.7.1 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
5.3.1 Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.
5.3.2 Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
5.3.3 Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bepaald dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 6 –  Annulering, Reclame
6.1 Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan in kennis stellen.
*Bij Annulering uiterlijk 48 uur voor aanvang rekenen wij 50% van het arrangementsbedrag, dus sloep en eventuele services en/of producten van andere leveranciers als annuleringskosten.
*Indien annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt bedragen de annuleringskosten 100% van het arrangementsbedrag, dus sloep en eventuele services en/of producten van andere leveranciers als annuleringskosten.
6.2 Verhuurder heeft geen invloed op weersomstandigheden en zal in voorkomend geval niet overgaan tot restitutie of omboeking. Wij vermelden uitdrukkelijk pas te boeken als u wil komen en de grillen van het weer aanvaardt.
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid “flex booking” wat u de mogelijkheid geeft 1 x uw boeking te verplaatsen, Indien u dit extra geboekt heeft kunt u ten laatste 48u voor de geboekte datum&tijdstip aangeven als u van deze optie gebruik wenst te maken. Het omboeken dient naar een nieuwe datum in lopende seizoen te gebeuren.
6.3 In geval van annulering door de huurder kan hij de huurovereenkomst overdragen aan een derde.
6.4 Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 48 uur nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de huurder.

Artikel 7 – Geschillen, toepasselijk recht
7.1 Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 De huurder moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de verhuurder heeft voorgelegd schriftelijk bij de rechtbank arrondissement Maastricht aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de huurder en van de verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

Artikel 8 – Afwijkingen en wijzigingen van de voorwaarden
8.1 Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.